Právní informace

1. Souhlas s podmínkami používání

Vstup na internetové stránky FČOK nebo hledání jakéhokoli obsahu nebo jakékoli používání internetových stránek a/nebo stahování jakékoli části obsahu těchto stránek uživatelem je automaticky považováno za souhlas s Podmínkami používání internetových stránek FČOK, jak je uvedeno níže.

 

2. Obsah stránek

Všechny informace obsažené na těchto internetových stránkách, a dále i jakýkoli soubor informací, a to zejm. softwary, data, texty, grafy, obrázky, zvukové nebo video nahrávky, loga, symboly, html kódy, dále jen „Obsah“, mají pouze informativní charakter. V žádném případě nemohou být považovány za obchodní nabídku, udělení povolení, odborné poradenství či pracovní vztah mezi uživatelem a FČOK. Obsah nabízený na tomto webu nezbavuje uživatele osobní odpovědnosti si dané informace ověřit.

Upozorňujeme, že obsah těchto stránek může odkazovat na produkty nebo služby, které nejsou k dispozici v České republice.

 

3. Hypertextové odkazy

FČOK nekontroluje obsah internetových stránek třetích stran. Skutečnost, že hypertextový odkaz na internetových stránkách FČOK odkazuje na stránky třetí strany, neznamená, že FČOK poskytuje jakoukoli záruku a nese odpovědnost za jeho obsah nebo způsob používání.

Uživatel nese odpovědnost za přijetí opatření ke zjištění, že navštěvované stránky neobsahují virus.

Bez předchozího písemného souhlasu ze strany FČOK je všem uživatelům stránek FČOK zakázáno vytvářet jakýkoli hypertextový odkaz vedoucí na jakékoli jiné internetové stránky, a to včetně tzv. neviditelného odkazu a kombinovat ho s technikou tzv. "framingu" nebo jakékoli jiné podobné techniky přenosu dat, které umožňují přejít rovnou na podstránky webu bez nutnosti navštívit vstupní stránku.

 

4. Autorská práva

Na internetové stránky FČOK se vztahují autorská práva a jsou výhradním majetkem FČOK. Obsah webu je chráněn autorskými právy a je vlastnictvím FČOK nebo třetích stran.

Uživatel smí obsah internetových stránek používat pouze k osobním, nikoli komerčním účelům. Bez předchozího písemného souhlasu FČOK je zakázáno jakékoli jiné použití nebo úprava obsahu internetových stránek FČOK.

 

5. Záruka a odpovědnost

Obsah internetových stránek FČOK – včetně softwaru – je poskytován "tak, jak je", bez jakýchkoli jiných záruk, než jaké stanovují platné právní předpisy, ať už výslovných nebo předpokládaných, a to zejména bez záruky, že obsah odpovídá potřebám uživatele nebo že je obsah aktuální.

Přestože FČOK usiluje o poskytování spolehlivého obsahu na svých webových stránkách, nezaručuje, že její webové stránky neobsahují nepřesnosti, typografické chyby, opomenutí nebo viry. FČOK si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího oznámení provést vylepšení a/nebo úpravy obsahu svých internetových stránek.

FČOK neposkytuje záruky na výsledky spojené s používáním softwaru dostupného na jejích internetových stránkách. Za jakékoli použití informací obsažených na těchto internetových stránkách je odpovědný výhradně uživatel. Obsah stránek nerozšiřuje ani nijak nemodifikuje případné záruky vztahující se na existující smluvní vztah mezi uživatelem a FČOK.

FČOK nemůže nést odpovědnost za nepřímé škody na straně uživatele vyplývající z používání těchto internetových stránek nebo jiných stránek, které jsou s nimi spojeny, a to zejména a bez omezení, za finanční nebo obchodní ztráty, ztráty programu nebo dat z informačních systémů apod., a to i v případě, že FČOK si byla vědoma možnosti vzniku takové škody.

 

6. Osobní údaje a cookies

FČOK potřebuje ke správnému fungování internetových stránek informace jako jméno uživatele, adresa sídla, e-mailová adresa.

Shromažďované údaje týkající se vaší osoby jsou nezbytné pro to, abychom mohli odpovědět na vaše dotazy a k zasílání newsletteru "Votre Chambre" (elektronický oběžník). Jsou určeny výhradně FČOK, která tyto důvěrné informace uchovává. V souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („GDPR“) má uživatel právo přístupu a právo na změnu údajů týkajících se jeho osoby, stejně jako právo požadovat, aby nedocházelo k jejich zpracování, a to zasláním požadavku na info(@)chambre.cz.

Cookies

Internetové stránky FČOK obsahují cookies. Smyslem cookies je zaznamenávat preference uživatelů. Cookie je krátký textový soubor, který internetová stránka FČOK může odeslat do prohlížeče uživatele a který může být archivován jeho informačním systémem. Cookies pomáhají uživateli, aby jeho hledání bylo snazší a lépe odpovídalo jeho specifickým potřebám.

Uživatel může konfigurací svého prohlížeče cookies odmítnout; odmítnutím cookies nicméně uživatel může ztratit možnost přístupu k některým stránkám webu FČOK.

Pokud máte jakékoli dotazy nebo požadavky ohledně ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím na info(@)chambre.cz.

 

7. Správa hesel a přístupových kódů

Při registraci zadáváte uživatelské jméno a heslo. Nesete odpovědnost za jejich ochranu a za jakékoli kroky a akce, které budou realizovány pod vaším účtem nebo vaším heslem. Je vaší povinností neprodleně informovat FČOK o jakémkoli neoprávněném použití vašeho uživatelského účtu nebo hesla a po ukončení každé relace se řádně odhlásit.  FČOK nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu způsobenou nedodržením těchto povinností.

 

8. Upozornění pro uživatele

FČOK není povinna kontrolovat informace, které uživatel zveřejňuje na internetových stránkách FČOK. Je na uživateli zajistit, že jakákoli informace nebo sdělení (pojmem "sdělení" se rozumí jakýkoli poslaný projekt, soubor nebo příloha) nebo komentář jiné povahy než osobní údaje, které uživatel předá FČOK prostřednictvím jejích internetových stránek, nepoškozuje autorská práva třetích stran nebo jiná příslušná zákonná ustanovení. Takovéto informace, sdělení nebo komentáře budou považovány za nedůvěrné a nechráněné. Předáním této informace, sdělení nebo komentáře uživatel dává FČOK časově neomezené a neodvolatelné oprávnění tyto informace, sdělení nebo komentáře, vč. návrhů, konceptů nebo know-how, využít, aplikovat, zveřejňovat, upravovat nebo dále předávat. FČOK si vyhrazuje právo tyto informace, sdělení nebo komentáře využít jakýmkoli způsobem.

 

9. Příslušnost k právním předpisům – nezávislost ujednání

Veškeré nároky, reklamace nebo spory vztahující se k těmto podmínkám používání se řídí českým právem. Pro případné soudní spory, které vzniknou v souvislosti s používáním těchto internetových stránek, je místem řešení jurisdikce českých soudů (Praha).

 

10. Změny podmínek používání

FČOK si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli a bez předchozího upozornění měnit. Aktualizace jsou pro uživatele závazné a tito jsou povinni podmínky použití periodicky kontrolovat.

Sdílet tuto stránku Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin