Zásady ochrany osobních údajů

Poučení o právech subjektů

Za účelem sjednocení interních postupů a vzhledem k prolínající se obchodní činnosti a personálním pracovníkům vydávají tato společná pravidla následující správci (společně dále jen „správce“):

správce Francouzsko-česká obchodní komora v České republice; Chambre de commerce franco-tchèque, IČO: IČO : 64572358, sídlem IBC, Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, Česká republika, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp.zn.  A 17162

správce CCFT Services, s.r.o., IČO : 25765922, společnost se sídlem IBC, Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, Česká republika, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp.zn. C 68258,

Správce zpracovává pouze osobní údaje přiměřené účelu zpracování, a to jméno, příjmení, adresu, datum narození, kontaktní údaje včetně telefonního čísla a e-mailu. Tento výčet osobních údajů je pouze orientační a dle povahy smlouvy nebo rozsahu dohodnutých služeb poskytovaných ze strany správce se může lišit.

Osobní údaje nám poskytujete jako správci za účelem:

  • přijetí přihlášky členství
  • poskytování členských výhod
  • poskytování služeb
  • zajištění akcí organizovaných správcem
  • plnění smluvních povinností správce, nebo přijetí opatření před uzavřením smlouvy
  • poskytování obchodních sdělení, k němuž jste poskytli Váš souhlas
  • zápisu do databáze uchazečů.

Správce je pro účely plnění smluvních a někdy i zákonných povinností a dále pro ochranu svých zájmů tyto osobní údaje získat a zpracovat. Osobní údaje jsou správcem zpracovávány pro účely zajišťování funkční členské základny, poskytování služeb souvisejících s plněním smluvních povinností, vyúčtování a provádění úkonů s tím souvisejících, účetní a daňové účely, vymáhání pohledávek a pro ochranu oprávněných zájmů správce.

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a naší organizací nebo pro provedení opatření před uzavřením takové smlouvy. Plnění smlouvy je také účelem zpracování Vašich osobních údajů.

K použití Vašich údajů k přímému marketingu (newsletter, obchodní sdělení) z naší strany dochází pouze na základě Vašeho souhlasu.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu a dále po dobu pěti let od ukončení účelu a zákonného důvodu zpracování osobních údajů, nevyplývá-li ze zákona či jiných předpisů delší archivační lhůta.

Vaše osobní údaje předáváme pouze sesterské organizaci uvedené v záhlaví pravidel a dále zpracovatelům v oblasti účetnictví a IT služeb.

V případě, že nesouhlasíte se zpracováním údajů, které jste správci poskytli nebo které správce zpracovává na základě jiného zdroje, kontaktujte prosím bezodkladně správce na e-mailové adrese gdpr@ccft-fcok.cz.

Své osobní údaje máte právo kdykoli zkontrolovat a požádat o informaci o jejich zpracování, příp. o jejich opravu, aktualizaci, vymazání nebo blokaci. V případě, že byste zjistili, že zpracování poskytnutých osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života (např. že zpracovávané údaje jsou nepřesné) nebo v rozporu se zákonem, můžete požádat správce o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Nebude-li Vaší žádosti vyhověno, máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tato pravidla jsou účinná od 25. 5. 2018

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin