Stanovy FČOK

I. Obecná ustanovení

 

Článek 1: Založení

 

1) Francouzsko-česká obchodní komora (dále jen “Obchodní komora”) je založena podle ustanovení zákona č.42/1980 Sb. o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu neurčitou. Ve veřejném rejstříku je zapsána od 6. března 1996.

 

2) Název Obchodní komory zní:

         a) ve francouzštině: “Chambre de commerce franco-tchèque”,

         b) v češtině: “Francouzsko-česká obchodní komora”.

 

3) Obchodní komora je právnickou osobou založenou dle práva České republiky.   

 

4) Sídlo Obchodní komory se nachází v Praze. Určení konkrétní adresy sídla v rámci území hl. m. Prahy přísluší správní radě. 

 

Článek 2: Předmět činnosti

 

1) Hlavním předmětem činnosti Obchodní komory je:

 • přispívat k rozvoji hospodářských vztahů mezi Francií a Českou republikou, podporovat vzájemný obchod – výměnu zboží, poskytování služeb a pohyb kapitálu mezi těmito dvěma zeměmi, napomáhat francouzským a českým podnikům při realizaci přeshraničních projektů, 
 • prezentovat, propagovat, koordinovat a hájit ekonomické a profesní zájmy svých členů, a to jak ve Francii a v České republice, tak i v rámci Evropské unie,
 • umožňovat a organizovat vzájemná setkávání a výměny informací mezi členy,
 • usnadňovat a zprostředkovávat navazování vzájemných kontaktů mezi českými a francouzskými podnikateli, 
 • úzce spolupracovat se všemi českými a francouzskými institucemi a úřady, do jejichž gesce spadají vzájemné hospodářské vztahy, zejména s příslušnými ambasádami, jejich obchodními odděleními, Business France, CzechTrade a CzechInvest, ministerstvy, sítí CCIFI, dvoustrannými obchodními komorami v České republice atd.

 

2) Obchodní komora zajišťuje poskytování dalších služeb vyplývajících z její hlavní činnosti a umožňuje svým členům:

 • aktivně se účastnit činností a událostí organizovaných Obchodní komorou, tak jak jsou popsány v odstavci 1) výše, a je-li účast na takových událostech úplatná, pak mají právo na zvýhodněnou cenu,
 • využívat partnerské sítě pro rozvoj profesních kontaktů a dalších výměn,
 • využívat know-how specifické pro Obchodní komoru, a to v určitém rozsahu i bezúplatně,
 • prezentovat jejich podnik, záměry a činnosti, a to jak v rámci oficiálních publikací Obchodní komory, tak i na internetových stránkách, na úrovni univerzit a vysokých škol, v rámci francouzských týdnů (dnů) v České republice a českých ve Francii atd.
 • získávat informace o ekonomickém, politickém a právním prostředí v České republice a ve Francii,
 • získávat informace o českých a francouzských společnostech a o příslušných trzích,
 • čerpat jakoukoliv další asistenci či služby nabízené Obchodní komorou, a to v určitém rozsahu i bezúplatně.

 

3) Obchodní komora vykonává dále veškeré zákonem dovolené činnosti, které jsou   v souladu s hlavním cílem jejího založení a souvisí či doplňují činnosti výše uvedené.  

 

4) Obchodní komora je oprávněna v souladu s platnými právními předpisy zakládat další právnické osoby, kterým svěří výkon části své činnosti, a to zejména poskytování konkrétních služeb členům, a to bezúplatně i úplatně.

 

Článek 3: Finanční prostředky a jmění

 

1) Obchodní komora je nevýdělečnou organizací.

 

2) Obchodní komora bude při provádění svých úkolů disponovat finančními prostředky, jež se budou skládat zejména z členských příspěvků a případně z darů a zvláštních dotací či z poplatků za poskytnuté služby.

 

3) Obchodní komora nabývá movitý, nemovitý majetek a zaměstnává zaměstnance v rozsahu potřebném pro výkon své činnosti. Členové Obchodní komory nemají žádné právo k majetku Obchodní komory.

 

Článek 4: Ručení

 

Obchodní komora ručí za své závazky, dluhy a obligace výhradně svým jměním. Je vyloučeno jakékoli osobní ručení členů Obchodní komory.

 

 

II. Členství

 

Článek 5: Členové

 

1) Členství v Obchodní komoře je otevřené každé osobě, která má zájem na její činnosti, která bude za člena přijata rozhodnutím správní rady. 

Členové Obchodní komory mohou být jak osoby fyzické, tak osoby právnické zřízené dle soukromého či veřejného práva, a to bez ohledu na národnost, sídlo nebo zdroje kapitálu.

 

2) Členy Obchodní komory jsou:

a) podnikatelé – právnické osoby,

b) podnikatelé – fyzické osoby,

c) jakékoliv další právnické osoby či instituce zřízené za účelem dosažení zisku,

d) individuální členové – fyzické osoby nebo instituce, které nejsou podnikateli,

e) přidružení členové,

f) čestní členové.

 

3) Členství osob uvedených v odst. 2) písm. a) – d) schválených správní radou vzniká zaplacením ročního příspěvku, jehož výše je určena správní radou a může se lišit pro každou jednotlivou skupinu členů. Těmto členům náleží veškerá členská práva a povinnosti, a to včetně práva hlasovat na valné hromadě. 

 

4) Členové uvedení v odst. 2) písm. e) a f) jsou osvobozeni od platby příspěvku.

 

5) Přidružení členové (písm. e) výše) jsou zejména organizace, instituce, asociace, jakož i jejich zástupci, které vyvíjí činnost nebo mají cíle a hodnoty, které jsou pro Obchodní komoru zajímavé a jejichž prostřednictvím může Obchodní komora rozvíjet svůj předmět činnosti. Přidružení členové se účastní schůzí valné hromady, ale nemají právo na ní hlasovat. Kromě této jediné výjimky mají stejná práva a povinnosti jako ostatní členové Obchodní komory. 

 

6) Následující osoby jsou přijaty jako čestní členové:  

 • Francouzský velvyslanec v České republice a obchodní rada při Francouzském velvyslanectví, přičemž jmenovaní nemohou být členy správní rady. 
 • Velvyslanec České republiky ve Francii a vedoucí diplomatický pracovník Velvyslanectví České republiky ve Francii, do jehož působnosti náleží ekonomická a obchodní problematika vztahů obou zemí, přičemž jmenovaní nemohou být členy správní rady. 

Čestní členové jsou zváni k účasti na schůzích valné hromady, avšak nemohou na ní hlasovat.

 

7) Správní rada je oprávněna rozhodnout, že za čestného člena nebo přidruženého člena Obchodní komory budou přijaty i jiné osoby, neuvedené výše, zejména významné osobnosti z oblasti politické, ekonomické, diplomatické či kulturní, jejichž členství bude přínosem a obohacením pro činnost Obchodní komory.   

 

Článek 6: Vznik členství, platba členského příspěvku

 

1) Každý, kdo se chce stát členem Obchodní komory, jí musí zaslat písemnou žádost o přijetí nebo vyplnit formulář zhotovený za tímto účelem, ve kterých uvede své údaje a zaváže se k dodržování stanov Obchodní komory, a dále přijmout prohlášení o přistoupení ke smlouvě o poskytování služeb členům dceřinou společností Obchodní komory uvedenou v čl. 2. odst. 4) těchto stanov, bude-li přijat za člena Obchodní komory. Právnické osoby oznámí jméno svého zástupce. 

 

2) Každá žádost o přijetí je postoupena ke schválení správní radě. Obchodní komora následně informuje kandidáta o schválení, případně odmítnutí, jeho žádosti. Správní rada není povinna odůvodnit rozhodnutí, kterým žádosti není vyhověno.

 

3) Členství vzniká na základě kladného rozhodnutí správní rady o žádosti o přijetí, a to s účinností ke dni úhrady členského příspěvku.

 

4) Příspěvky jsou splatné za každý kalendářní rok. Nově přistoupivší členové Obchodní komory jsou povinni zaplatit příspěvek v poměrné výši, která bude určena v závislosti na počtu měsíců trvání členství do konce daného kalendářního roku.

 

5) Členové jsou povinni členský příspěvek zaplatit ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře vystavené Obchodní komorou (nebo případně dceřinou společností Obchodní komory, které Obchodní komora svěřila poskytování specifických služeb svým členům a která bude členům fakturovat část členského příspěvku v podobě jednorázové platby za poskytované služby). Faktury budou vydávány začátkem ledna s datem splatnosti na konci ledna, s výjimkou prvního roku členství, jak je uvedeno v odstavci 4) výše.

 

Článek 7: Ukončení členství

 

1) Členství zaniká:

 • u fyzické osoby – v případě úmrtí, vystoupení nebo vyloučení člena z Obchodní komory,
 • u právnické osoby – v případě zrušení a likvidace, vystoupení či vyloučení člena z Obchodní komory. 

 

2) Člen může z Obchodní komory vystoupit, a to vždy s účinností ke konci kalendářního roku.  Písemné oznámení o vystoupení je člen povinen Obchodní komoře doručit alespoň dva měsíce před uplynutím každého kalendářního roku trvání členství, tj. do 31. října příslušného roku. V případě nedodržení této minimální výpovědní doby dojde k prodloužení členství o další kalendářní rok s povinností hradit roční členský příspěvek na celý rok. Správní rada je oprávněna v ojedinělých případech učinit výjimku z tohoto pravidla.  

 

3) Správní rada je oprávněna člena vyloučit v případě závažného nebo opakovaného porušování ustanovení těchto stanov a zejména čl. 9, a to rozhodnutím správní rady přijatým alespoň dvoutřetinovou většinou jejích členů. Před přijetím takového rozhodnutí zašle Obchodní komora dotčenému členovi oznámení, ve kterém jej informuje o úmyslu správní rady jej vyloučit, pokud nenapraví důsledky porušení stanov (zejména neuhradí-li členský příspěvek). Nezjedná-li dotčený člen nápravu, správní rada rozhodne o jeho okamžitém vyloučení. 

 

4) Vystoupením nebo vyloučením z Obchodní komory nevzniká dotčenému členovi nárok na navrácení členského příspěvku či jiných prostředků poskytnutých Obchodní komoře, není ani osvobozen od povinnosti zaplacení příspěvků dle čl. 6, odstavce 4) a 5) těchto stanov.

 

Článek 8: Práva členů

 

1) Každý člen má právo účastnit se jednání valných hromad Obchodní komory, podávat návrhy a hlasovat.

 

2) Každý člen (vyjma přidružených a čestných členů) má na valné hromadě jeden hlas. Právnické osoby jsou zastoupeny svými statutárními orgány či zmocněnci.

 

3) Členové mají právo se podílet na činnosti Obchodní komory, účastnit se jejích akcí a událostí, čerpat podporu a poradenství Obchodní komory a jsou jim zdarma k dispozici veškeré publikace a dokumentace Obchodní komory.

 

4) Členové mají nárok, aby jim byly právnickou osobou, založenou v souladu s článkem 2, odst.4) těchto stanov, poskytovány služby za zvýhodněných podmínek. 

 

 

Článek 9: Povinnosti členů

 

1) Členové podporují cíle a činnosti Obchodní komory a zavazují se dodržovat stanovy a usnesení orgánů Obchodní komory. 

 

2) Každý z členů, s výjimkou čestných a přidružených členů, je povinen řádně hradit roční členský příspěvek splatný dle podmínek stanovených těmito stanovami a dle podmínek určených správní radou Obchodní komory. 

 

3) Členové akceptují závazek striktně dodržovat právní předpisy platné v České republice i v jakékoli jiné dotčené zemi. Členové se zavazují chovat se čestně, profesionálně a se vzájemným respektem.

 

4) V rámci vzájemných kontaktů, setkání a výměn v rámci Obchodní komory se členové zavazují striktně dodržovat evropské a české právní předpisy v oblasti soutěžního práva a zdržet se všech jednání, která mohou mít charakter zakázaných – kartelových dohod, zneužití dominantního postavení a dalších.

 

5) Členové berou na vědomí a souhlasí s tím, že Obchodní komora je otevřenou platformou a že každému členovi, jehož členství bylo schváleno správní radou, je poskytováno rovné zacházení a má stejné právo na čerpání plnění poskytovaných Obchodní komorou jako ostatní členové, a to bez ohledu na to, zda mezi jednotlivými členy Obchodní komory existuje střet zájmů jakékoliv povahy či nikoliv.

   

 

III. Valná hromada

 

Článek 10: Působnost

 

1) Valná hromada je nejvyšším orgánem Obchodní komory.

a) Do působnosti valné hromady patří:

b) schvalování plánu činnosti připraveného a navrženého správní radou,

c) schvalování rozpočtu,

d) schvalování účetní závěrky a jmenování auditora, 

e) volba a odvolávání členů správní rady,

f) změna stanov,

g) rozhodnutí o zrušení Obchodní komory.

 

Článek 11: Svolávání a průběh valné hromady

 

1) Valná hromada se schází nejméně jednou za rok, nejpozději do šesti měsíců od ukončení účetního období. Valná hromada je svolávána správní radou nebo požádá-li o to více než jedna třetina všech členů Obchodní komory. V druhém případě musí tito členové požádat o svolání správní radu, která je povinna žádosti vyhovět.

 

2) Valná hromada je svolávána správní radou, a to pozvánkou adresovanou členům v elektronické formě (nebo jakýmkoliv jiným způsobem) a jejím uveřejněním na webové stránce Obchodní komory, a to nejméně 20 dní před plánovaným datem konání valné hromady. Pozvánka obsahuje program jednání.

 

3) Valná hromada je řízena předsedou správní rady, v případě jeho nepřítomnosti pak místopředsedou. Zápis z jednání vyhotovuje tajemník Obchodní komory, v případě jeho nepřítomnosti pak zapisovatel, který je zvolen na začátku valné hromady. 

 

4) Usnesení mohou být přijímána jen v záležitostech uvedených v programu jednání. Program jednání může být rozšířen o další otázky, a to na počátku zasedání a se souhlasem alespoň dvou třetin členů přítomných nebo zastoupených na valné hromadě.

 

5) Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna či zastoupena alespoň 1/4 všech členů Obchodní komory, kteří mají právo na ní hlasovat. Není-li valná hromada usnášeníschopná, správní rada svolá náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala během následujících 3 týdnů, přičemž doba pro její svolání je zkrácena na 10 dní. Takto svolaná valná hromada může přijímat rozhodnutí v záležitostech, které byly uvedeny na původním programu jednání, a to bez ohledu na počet přítomných či zastoupených členů. 

 

6) Členové mohou zplnomocnit jiného člena k jejich zastupování na valné hromadě. Jeden člen nemůže zastupovat více než dva jiné členy. Originál plných mocí musí být odevzdán Obchodní komoře na začátku zasedání.

 

7) Hlasováno je aklamací, ledaže se jedná o volbu členů správní rady, která může být anonymní a písemná s využitím anonymních hlasovacích lístků, a to za podmínek čl. 12 odst. 4) těchto stanov. Usnesení jsou přijímána prostou většinou hlasů přítomných či zastoupených členů, s výjimkou rozhodnutí uvedených v článku 10, odst. 2), písmenech e) a f), pro které je vyžadována dvoutřetinová většina hlasů přítomných nebo zastoupených členů a dále s výjimkou rozhodnutí ohledně volby členů správní rady, které se řídí pravidly uvedenými v čl. 12 odst. 4) těchto stanov.

 

8) Zápis z jednání každé valné hromady bude vyhotoven a podepsán předsedou správní rady Obchodní komory, nebo v případě jeho nepřítomnosti místopředsedou, a tajemníkem Obchodní komory, nebo v jeho nepřítomnosti zapisovatelem, který bude zvolen na začátku valné hromady.

 

9) Rozhodnutí spadající do působnosti valné hromady mohou být přijímána mimo valnou hromadu, a to v rámci korespondenčního hlasování (per rollam). V návaznosti na rozhodnutí správní rady její předseda zašle všem členům návrh rozhodnutí, a to v elektronické formě na adresy členů (jejích zástupců) vedené v evidenci Obchodní komory a zároveň je vyzve k hlasování ve lhůtě, která nesmí být kratší než 15 kalendářních dní. Členové svůj souhlas či nesouhlas s návrhem rozhodnutí sdělí ve vymezené lhůtě v elektronické formě na e-mailovou adresu uvedenou ve výzvě. Hlasování per rollam je rovněž možné uskutečnit prostřednictvím aplikace, umožňující doručení návrhu rozhodnutí všem členům, jejich hlasování ve vymezené lhůtě (min. 15 kalendářních dní) s průkaznou identifikací hlasujícího člena a jeho zástupce a data hlasování, včetně vyhotovení souhrnných protokolů o hlasování členů. V případě, kdy se člen ve vymezené lhůtě nevyjádří, platí, že s návrhem rozhodnutí nesouhlasí. Po ukončení hlasování správní rada vyhotoví, resp. potvrdí protokol o hlasování a s výsledky hlasování seznámí členy Obchodní komory tak, že je zveřejní na webových stránkách Obchodní komory. Protokoly o hlasování Obchodní komora archivuje stejným způsobem jako listinné zápisy z jednání valné hromady. Rozhodnutí je přijato, hlasovala-li pro něho většina všech členů Obchodní komory, za podmínek dle odst. 7 výše. V případě volby nových členů správní rady platí ustanovení čl. 12, odst. 4, včetně pravidla losování, obdobně. Losování v takovém případě provede ještě předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda správní rady, jako iniciátor hlasování, jejichž funkční období volbou nových členů správní rady zaniká, a to za přítomnosti vedoucího zaměstnance (ředitele) Obchodní komory. 

 

 

IV. Správní rada

 

Článek 12: Složení a pravomoci správní rady 

 

1) Správní rada je výkonným orgánem Obchodní komory.

 

2) Správní rada se skládá z 12 členů. 

 

3) Členové správní rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Volební valná hromada se koná každé dva roky. Funkční období je tak dvouleté, avšak neskončí dříve než ke dni konání volební valné hromady. Znovuzvolení je možné nejvýše třikrát po sobě, přičemž celková doba výkonu funkce nesmí přesáhnout 8 po sobě jdoucích kalendářních let. Pozdější znovuzvolení není vyloučeno. Členové správní rady jsou voleni z členů nebo zástupců členů Obchodní komory. Členem správní rady může být jen fyzická osoba.

 

4) Každý člen Obchodní komory může navrhnout kandidáty (i sám sebe) na člena správní rady, a to nejpozději 5 dní před konáním valné hromady. Pokud počet kandidátů odpovídá počtu míst ve správní radě, pak jsou valnou hromadou voleni aklamací, přičemž jsou zvoleni ti kandidáti, kteří obdrželi prostou většinu hlasů přítomných nebo zastoupených členů. Pokud počet kandidátů přesáhne počet volitelných míst ve správní radě, přítomní nebo zastoupení členové Obchodní komory hlasují na valné hromadě písemně, prostřednictvím anonymních hlasovacích lístků. Ti kandidáti, kteří obdrží nejvíce hlasů, jsou zvoleni, a to v pořadí dle počtu získaných hlasů a bez ohledu na většinu hlasů přítomných či zastoupených členů. Pokud kandidáti, kteří měli nastoupit na poslední z volitelného místa nebo volitelných míst z dvanácti členů správní rady, získají stejný počet hlasů, o tom, kdo se z nich stane členem správní rady, rozhodne los. Lístky se jmény dotčených kandidátů budou vloženy do nádoby, z níž bude příslušný počet lístků náhodně vytažen předsedajícím valné hromady, v jejímž rámci volba probíhala. Členy správní rady se stanou ti z kandidátů, kteří byli takto předsedajícím vylosováni.

 

5) Členové správní rady vykonávají své funkce bez nároku na odměnu. 

 

6) V případě zániku členství ve správní radě v průběhu funkčního období přistoupí ostatní členové správní rady ke kooptaci nového člena. Správní rada má svobodnou volbu při výběru kandidátů mezi členy Obchodní komory. Kooptace je schválena dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů správní rady. Kooptovaný člen správní rady vykonává svou funkci do doby konání nejbližší volební valné hromady. 

Každý člen správní rady může ze své funkce odstoupit, a to oznámením učiněným v rámci schůze správní rady nebo písemně k rukám předsedy správní rady. Výkon funkce končí ke dni, kdy odstoupení vezme na vědomí správní rada v rámci své nejbližší schůze. Člen správní rady může být z funkce odvolán, a to rozhodnutím správní rady přijatým alespoň dvoutřetinovou většinou všech jejích členů, a zejména v případě tří po sobě jdoucích neomluvených absencí člena správní rady na jejích schůzích bez závažného důvodu. 

V případě, že valná hromada zvolí méně než 12 členů správní rady, zvolení členové mohou rovněž kooptovat nové členy z členů Obchodní komory, a to až do celkového počtu 12 členů.

 

7) Do působnosti správní rady patří:

 • řízení běžných záležitostí Obchodní komory, a to v rámci předmětu její činnosti, při respektování jejího postavení a v souladu s plánem činnosti schváleným valnou hromadou,
 • jmenování osob do vedoucích pracovních pozic Obchodní komory,
 • dohled nad činností výkonného týmu Obchodní komory,
 • běžné řízení Obchodní komory,
 • svolávání valné hromady,
 • předkládání plánu činnosti valné hromadě,
 • provádění usnesení valné hromady,
 • příprava návrhu rozpočtu,
 • stanovení výše členských příspěvků (správní rada je oprávněna stanovit různé kategorie a výše příspěvků),
 • informování členů o činnosti Obchodní komory, 
 • přijímání nových členů Obchodní komory,
 • vyloučení členů za podmínek těchto stanov,
 • vytváření zvláštních komisí,
 • zakládání dceřiných společností.

 

8) Členové správní rady jsou povinni dodržovat etický kodex sítě francouzských obchodních a průmyslových komor v zahraničí (CCI France International).

 

Článek 13: Zasedání správní rady

 

1) Zasedání správní rady svolávané jejím předsedou se konají nejméně devětkrát za rok. Pozvánky obsahující program jednání jsou zasílány všem členům správní rady alespoň 3 dny před zasedáním. V případě nutnosti může být správní rada svolána ústně, a to ve zkrácené lhůtě.

 

2) Správní rada je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň sedmi svých členů. Členové se zasedání účastní osobně. Ve výjimečných případech může předseda (nebo v jeho absenci místopředseda) povolit členovi účast na zasedání správní rady prostřednictvím video či telekonference, v takovém případě bude tento člen považován za přítomného na zasedání správní rady. Rozhodnutí jsou přijímána většinou hlasů přítomných členů, každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodujícím hlas předsedy správní rady.

 

3) Zápisy ze zasedání správní rady vyhotovuje tajemník nebo v jeho nepřítomnosti člen správní rady, který bude na začátku zasedání zvolen, a schvaluje předseda. Elektronická verze zápisu je následně zaslána všem členům správní rady.  

 

4) V případě nutnosti je správní rada oprávněna rozhodovat prostřednictvím korespondenčního hlasování v elektronické formě prostřednictvím e-mailové korespondence. Předseda v takovém případě vyzve ostatní členy, aby hlasovali o konkrétním rozhodnutí, přičemž stanoví lhůtu pro zaslání odpovědi, která musí činit alespoň 3 pracovní dny. Nevyjádří-li se člen ve stanovené lhůtě, má se za to, že hlasoval proti přijetí navrhovaného rozhodnutí. Rozhodnutí učiněná prostřednictvím korespondenčního hlasování jsou přijata, pokud pro ně hlasovala většina všech členů správní rady. V případě rovnosti hlasů je rozhodujícím hlas předsedy správní rady. Následně předseda oznámí výsledky hlasování členům správní rady.

 

5) V případě nutnosti mohou zasedání správní rady rovněž probíhat na dálku s využitím technických prostředků umožňující dálkový přenos zvuku a obrazu (video či telekonference). V úvodu takového přenosu se identifikují účastníci zasedání a následně projednávají pořad jednání a přijímají rozhodnutí z pořadu jednání. O obsahu zasedání je následně vyhotoven písemný zápis, který je schvalován na nejbližší příští schůzi správní rady.

 

 

Článek 14: Výbor správní rady – statutární orgán

 

1) Ze svého středu správní rada volí výbor složený z těchto pěti funkcí:

 • předseda
 • místopředseda
 • pokladník
 • zastupující pokladník
 • tajemník. 

 

2) Výbor vykonává působnost statutárního orgánu Obchodní komory. 

 

3) Předseda je pověřen k zastupování Obchodní komory dle čl. 16 stanov. Svolává a předsedá zasedáním správní rady, v jeho nepřítomnosti jej při výkonu této funkce zastupuje místopředseda.

 

4) Pokladník je pověřen kontrolou hospodaření Obchodní komory, kontrolou účtů, jakož i sestavením účetní závěrky. Při plnění jeho povinností mu pomáhá zastupující pokladník, který jej v případě nepřítomnosti zastupuje.  

 

5) Tajemník vyhotovuje zápisy ze zasedání správní rady a dohlíží na řádné vedení povinných záznamů a seznamů Obchodní komory. V případě jeho nepřítomnosti jej zastupuje jiný člen, kterého správní rada dočasně pověří, a to s výjimkou předsedy. 

 

 

Článek 15: Komise

 

Pro určité zvláštní úkoly, zejména pro vypracování určitých studií, může správní rada vytvořit komise nebo pracovní skupiny složené z členů správní rady, z členů Obchodní komory nebo ze stálého týmu zaměstnanců Obchodní komory. 

 

 

V. Zastupování Obchodní komory

 

Článek 16

 

Obchodní komoru navenek zastupují alespoň dva členové výboru správní rady, a to předseda s místopředsedou nebo předseda či místopředseda a jeden ze zbývajících členů výboru.
 

 

VI. Účetnictví

 

Článek 17: Účetní období

 

Účetní období odpovídá kalendářnímu roku.

 

Článek 18: Auditoři

 

Roční kontrola účetní uzávěrky je provedena autorizovanou auditorskou firmou, kterou jmenuje volební valná hromada na dobu dvou let. Jmenovaná auditorská firma vyhotovuje zprávu pro valnou hromadu.

 

 

VII. Spory  

 

Článek 19

 

Veškeré spory mezi členy a Obchodní komorou týkající se vnitřních záležitostí Obchodní komory budou řešeny nejprve smírnou cestou, a to prostřednictvím mediace. Nebude-li smírné řešení úspěšné, spor bude postoupen obecnému soudu místně příslušnému dle sídla Obchodní komory.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 

Článek 20

 

Obchodní komora je členem sítě francouzských obchodních a průmyslových komor v zahraničí (CCI France International).

 

Článek 21

 

Tyto stanovy byly vyhotoveny ve francouzském a českém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost. V případě sporu ohledně výkladu bude rozhodujícím znění v českém jazyce.

 

 

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou Obchodní komory dne 30. září 2020.

 

Předseda: Roland BOURGEOIS

Tajemník: Michaela FUCHSOVÁ


 

 

Sdílet tuto stránku Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin