Komerční banka: cíle udržitelného rozvoje

Nositelem myšlenky udržitelnosti v Komerční bance je generální ředitel a předseda představenstva Jan Juchelka, sponzorkou je členka představenstva zodpovědná za provoz banky Jitka Haubová. Aktivity v oblasti udržitelnosti jsou koordinovány pracovní skupinou, jejíž součástí jsou také členové dalších klíčových útvarů, které napomáhají rozvoji jednotlivých pilířů strategie a naplňování interních OKR (Objective Key Results, dříve KPI). Obsah strategie a následné konkrétní plnění jsou pravidelně prezentoványpředstavenstvu, kteří jsou o aktivitách informováni a poskytují projektovému týmu zpětnou vazbu.

 

SDGs – Cíle udržitelného rozvoje

SDGs neboli Cíle udržitelného rozvoje byly přijaty v roce 2015 všemi členskými státy OSN a slouží jako návod na zajištění společné prosperity a míru, k budování partnerství, důstojného života bez chudoby a nerovností nebo také k ochraně životního prostředí. V Komerční bance se udržitelnému rozvoji věnujeme již dlouhodobě, ale nyní jsme se rozhodli SDGs více začlenit do našich každodenních aktivit. Každý z SDGs považujeme za velmi důležitý a věříme, že alespoň částečně pomáháme k naplnění všech 17 cílů. Současně jsme se ale snažili vybrat ty cíle, u nichž věříme, že jsou pro nás a naše zainteresované strany nejpodstatnější, a které mohou mít skutečně pozitivní dopad na společnost, ve které podnikáme.

 

Pilíře KB strategie udržitelnosti

 

SPOKOJENOST KLIENTA JE PRO NÁS VŠÍM

 

Spokojenost klientů vnímáme jako základ pro udržitelný růst. Jen díky jejich zpětné vazbě se můžeme neustále zlepšovat. Prioritou je pro nás bezpečnost klientských financí a transakcí.

 

ETIKA A ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ

 

Respektujeme soukromí a svobodu, ale zároveň snižujeme riziko korupce, praní špinavých peněz nebo financování terorismu. Důležitým tématem je pro nás finanční vzdělávání.

 

ODPOVĚDNÝ ZAMĚSTNAVATEL

 

Naší strategickou vizí v oblasti lidských zdrojů je vytvářet inspirativní a podporující prostředí, kde lidé chtějí pracovat, být úspěšní a stávají se brand ambasadory značky KB. Spolupráce mezi zaměstnanci se pak opírá o čtyři základní hodnoty neboli principy chování, kterými jsou: týmový duch, inovace, zaujetí a dpovědnost. Ty pak společně tvoří základ firemní kultury, na níž v bance stavíme naši budoucnost, a jsou nedílnou součástí našeho poslání, které vyjadřuje smysl naší existence a to, jak chceme být jako banka vnímáni na trhu.

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 

Abychom stvrdili, že přebíráme odpovědnost za provoz a za emise CO2 vyplývající z našeho fungování, zavázali jsme se dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2026. Usilujeme o snížení roční výše emisí skleníkových plynů tím, že zlepšíme energetickou efektivnost a svým působením budeme udržovat klimatickou odpovědnost. Uvědomujeme si naši pozici a vliv na společnost, a proto hledáme řešení, která povedou ke smysluplným investicím, jejichž důsledkem bude snížení emisí CO2 nejen vlastních, ale i na straně klientů díky poskytovaným řešením. Další novinkou, která je v souladu s naším závazkem o snižování emisí uhlíku, je zavedení systému pro roční monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů.

 

INOVATIVNÍ A ODPOVĚDNÉ FINANCOVÁNÍ

 

Myslíme na budoucnost a věříme, že naše financování smysluplných projektů pomůže k ochraně životního prostředí a udržitelnému podnikání. Oceňujeme snahu klientů zmírnit environmentální dopady a podporujeme takové projekty, které pomáhají přírodě i společnosti.

 

SPONZORING A CHARITA

 

V oblasti podpory kultury jsme dlouhodobě aktivní a snažíme se tuzemské umění podporovat, i v této obzvláště nelehké době.me na

 

 

Komerční banka