Actualités  •  Aktuality z ekonomiky  •  Sektorové aktuality

Ohlédnutí za konferencí Hospodářské komory ČR o budoucnosti obalů  

Ve středu 1. března 2023 od 11 do 13 hodin se v sídle Hospodářské komory ČR konala konference s názvem OBALY A JEJICH BUDOUCNOST. 

 

Konference nabídla informace i diskuzi nad novými pravidly předloženými Evropskou komisí 30. 11. 2022, která mají za cíl snížit zbytečné používání obalů a podporovat opakovaně použitelné a plnitelné obaly, dále zajistit, aby všechny obaly na trhu EU byly ekonomicky životaschopným způsobem recyklovatelné, a zvýšit využívání recyklovaných plastů v obalech prostřednictvím povinných cílů. Přijetí tohoto nařízení si klade za cíl snížit množství obalového odpadu do roku 2030 o 5 % oproti roku 2018 a členské státy budou povinné ho implementovat do svých předpisů (v souladu s článkem 55).  

Konkrétně jde o to minimalizovat a zakázat nadměrné a zbytečné používání obalů a podporovat zavádění systému opakovaně použitelných a plnitelných obalů, aby byly všechny obaly do roku 2030 recyklovatelné. Tyto cíle pro rok 2030 ušetří přibližně 3 miliony tun fosilních paliv souvisejících s výrobou obalů. 

 

Konferenci zahájil krátkým úvodním slovem Tomáš Prouza, viceprezident HK ČR.  

 

Návrh EK následně představil Mattia Pellegrini, vedoucí oddělení pro odpady Generálního ředitelství pro životní prostředí Evropské komise. 

Toto evropské nařízení obsahuje 65 článků, 8 příloh a více než 20 přímých a nepřímých kontrolních mechanismů a týká se celého životního cyklu všech obalů. 

Návrh se zaměřuje na předcházení vzniku odpadů a jejich opětovné využití, tedy na nové pojetí recyklace, ať už jde o plastové obaly, kompostovatelné obaly, nebezpečné látky, označování štítky apod. 

Mattia Pellegrini se zaměřil na oblast působnosti nařízení, jeho definici a návrh požadavků týkajících se hlediska udržitelnosti.   

Toto nařízení je doplněno harmonizovanými podpůrnými opatřeními EU v oblasti předcházení vzniku odpadů. 

 

Následně představila Pavlína Kulhánková, ředitelka odboru průmyslové ekologie Ministerstva průmyslu a obchodu, a Jan Maršák, ředitel odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ČR, český postoj k návrhu a analýzu jeho možných dopadů na Českou republiku. 

 

Iva Werbynská, ředitelka Obalového institutu SYBA, a Pavel Březina, předseda představenstva Svazu českých a moravských spotřebních družstev, pak zformulovali, jaké nové požadavky bude nařízení znamenat pro obalový sektor. 

 

Závěr byl věnován moderované diskuse, která pak celou akci uzavřela.